APQ El
ApQ_el

Nya regler för elarbete - vad innebär det för dig som beställare?

Från den 1 juli 2017 gäller nya regler för elarbete. Den nya elsäkerhetslagen gör att elinstallationsföretagen får ett tydligare ansvar för hur arbetet utförs och kontrolleras. Målet är att öka elsäkerheten och ge Elsäkerhetsverket större möjligheter att granska företagen. Även för dig som beställare innebär de nya reglerna en del förändringar.

Den stora förändringen i den nya elsäkerhetslagen är att regelverket för behörighet när det gäller elinstallationsarbete görs om. Det nya regelverket bygger på ansvar, kompetens och kontroll.

Det innebär till exempel att vi som elinstallationsföretag får tydligare krav på hur vi ska utföra vårt arbete, hur vi kontrollerar vår kompetens och hur vi kontrollerar vårt arbete. Dessutom får vi ett ökat ansvar för det arbete vi utför.

Nya regler för elarbete ökar vårt ansvar

Tidigare låg ansvaret på individen. Det skulle finnas en behörig elinstallatör som i sin tur kunde handleda andra. I och med de nya reglerna ändras beckningen till auktoriserad elinstallatör samtidigt som ansvaret även läggs på företaget som blir auktoriserat i sin helhet om det uppfyller kraven.

Vårt ansvar blir mer omfattande med ett uttryckligt aktsamhetskrav som gäller både individer och företag. Kraven på individen ökar också, en elinstallatör kan bli av med auktorisationen om han eller hon inte använder sin kompetens på rätt sätt.

Egenkontroll är grunden

Vi har själva ett ansvar att se till att vi uppfyller de nya reglerna. Vi ska säkerställa att vi har rutiner för att kontrollera och se till att felaktigt genomfört elinstallationsarbete upptäcks och åtgärdas.

Våra elinstallatörer auktoriseras av Elsäkerhetsverket, men det nya är att även hela företaget auktoriseras och registreras i ett företagsregister. Kravet är att vi har ett egenkontrollprogram som säkerställer att vårt arbete utförs enligt lagens krav på aktsamhet samt att arbetet enbart görs av en elinstallatör eller någon som omfattas av vårt egenkontrollprogram.

Vad innebär det för dig som beställare?

För dig som beställare ger det större möjligheter till kontroll. Du kan försäkra dig om att de som utför elinstallationer åt dig uppfyller grundläggande krav och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn. Den nya lagen reglerar hur elinstallationsföretag ska utföra elinstallationsarbete.

Genom att kontrollera att företaget du tänker anlita finns i Elsäkerhetsverkets register kan du vara säker på att du har en seriös aktör. Och skulle det visa sig att företaget inte uppfyller kraven på kompetens, utförande eller egenkontroll kan du anmäla företaget till Elsäkerhetsverket så kan myndigheten agera mot företaget. I grunden skapar det nya regelverket alltså ett effektivt sätt att få bort oseriösa aktörer från marknaden.

Även huvudentreprenörer berörs

Om du är huvudentreprenör och köper elinstallationstjänster av andra företag för att göra delar av ett uppdrag omfattas du inte av kraven på elinstallationsföretag. Däremot bör du uppge vilket företag som kommer göra elinstallationerna för din kund så att denne kan kontrollera att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Har du frågor om de nya reglerna är du välkommen att kontakta oss.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla minst dessa punkter:

  1. Elinstallationsverksamheten
  2. Kompetens krav och tillgången till kompetens
  3. Elinstallatörer för regelefterlevnad
  4. Organisationen för elsäkerhetsarbete och egenkontrollprogram
  5. Hur elinstallationsarbete planeras och utförs
  6. Hur kontroller av utfört arbete görs
  7. Hur uppföljning av egenkontrollen görs

Blogg

Visa alla

NY TEKNIK OCH TJÄNSTELÖSNINGAR SKAPAR KRAFTIGT VÄXANDE AFFÄRSMÖJLIGHETER

INTERNET-OF-THINGS (IOT) OCH POWER-OVER-ETHERNET (POE) GER STORA AFFÄRS- OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR INSTALLATIONSFÖRETAG . Det finns stora förhoppningar hos IoT-aktörerna om ett lyft i närtid med smarta fastigheter, kontor, hem och så vidare. Dessutom är den teknik som tas fram väsentligt mindre energikrävande än tidigare. Det talar för att Power-over-Ethernet kan bli en växande installationsaffär. Speciellt då både applikationsstandarder för strömförsörjning[...]

Nya regler för elarbete - vad innebär det för dig som beställare?

Från den 1 juli 2017 gäller nya regler för elarbete . Den nya elsäkerhetslagen gör att elinstallationsföretagen får ett tydligare ansvar för hur arbetet utförs och kontrolleras. Målet är att öka elsäkerheten och ge Elsäkerhetsverket större möjligheter att granska företagen. Även för dig som beställare innebär de nya reglerna en del förändringar. Den stora förändringen i den nya elsäkerhetslagen är[...]

CPR ny standard för brandklassning av kablar

CPR (Construction Product Regulation) är en europeisk byggproduktförordning som ska säkerställa att information om prestandan i produkter som används i byggnationer är pålitlig. För att uppnå detta sker succesivt en harmonisering av reglerna för hur byggprodukter och kablar testas och klassas. Från den 1 juli 2017 börjar CPR för brandspridning att gälla för kablar i Sverige. Vad innebär CPR? CPR-klassificeringen[...]